REGULAMIN TURNIEJU 

GP Robelit Invitational


1. Komitet Turnieju

W skład Komitetu Turnieju wchodzą: Dyrektor Organizacyjny, Sędzia Główny Turnieju GP Robelit Invitational 2023. Do Komitetu Turnieju może zostać włączony dodatkowy członek, jeśli tak zdecyduje Komitet. Skład Komitetu Turnieju podany będzie do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie turnieju.

W przypadku potrzeby rozstrzygnięcia sporu przez Komitet, gdy członek Komitetu Turniejowego jest powiązany z daną sytuacją, nie będzie uczestniczyć w procesie rozstrzygania sporu.


2. Uprawnieni do gry w turniejach:

a) amatorzy wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A

1. zawodnicy z aktualną kartą HCP PZG na dzień rejestracji do turnieju;

2. zawodnicy posiadający aktualną kartę HCP wydaną przez inne niż PZG narodowe związki/federacje golfa, pod warunkiem posiadania aktualnego, oficjalnego potwierdzenia HCP;

  b)  limity

1. Podczas każdego turnieju obowiązuje limit 90 graczy.

2. Limit handicapu dla kobiet i mężczyzn to 30

 c)  wykluczenia

 Komitet może podjąć całkowicie subiektywną decyzję o niedopuszczeniu do rejestracji/zakwalifikowania/gry, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.


3. Reguły i etykieta gry w golfa

a) turniej GP Robelit Invitational 2023 będzie rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa oraz według Reguł Lokalnych Zatwierdzonych przez Komitet Turnieju;

b)  każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry przez np. rzucanie kijami, używanie wulgarnych wyrażeń itp., może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć Sędzia Główny na podstawie własnej oceny sytuacji; w razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia;


4. Zgłoszenia, opłaty turniejowe i gracze rezerwowi

Zgłoszenia do wszystkich turniejów przyjmowane są poprzez stronę www.zapisy.golfpromotion.pl


5. Opłaty Turniejowe

a) Cena obejmuje: udział w turnieju 2 dniowym, start pack, bankiet po pierwszej rundzie turniejowej, lunch po turnieju drugiego dnia,

b) Rejestracja, zamknięcie i ogłoszenie list startowych kończy się wieczorem w przeddzień turnieju

c) Organizator może zwrócić lub przenieść opłatę startową za turniej na prośbę zawodnika, który nie może wystartować w danych zawodach. Organizator może rozpatrzeć taki wniosek tylko i wyłącznie w momencie kiedy Zawodnik zgłosi swoją niedyspozycję oficjalną drogą komunikacji na biuro@golfpromotion.pl, maksymalnie do 7 dni przed startem turnieju.


6. Grupy startowe

a) Wszyscy gracze amatorzy zakwalifikowani do turnieju zostaną przydzieleni do trzech grup HCP. 

  • HCP      0 – 12
  • HCP 12,1 – 18
  • HCP 18,1 – 30

 b) Grupy startowe dnia pierwszego mogę być mieszane

c) Grupy startowe w drugim dniu turnieju będą ustalona na podstawie wyników z dnia poprzedniego


7.  Klasyfikacje i konkursy

a) W turnieju GP Robelit Invitational obowiązują następujące klasyfikacje:

  • Stroke play netto (HCP 0-12, HCP 12,1-18)
  • Stableford netto (HCP 18,1-30)

b)  Konkursy w czasie trwania rundy turniejowej rozegrane będą w miejscu wskazanym przez Organizatora.

Konkurs Hole in One będzie rozgrywany na wskazanym przez Organizatora dołku konkursowym

  • gracz ma obowiązek podpisać swoje piłki pełnym imieniem i nazwiskiem (pisakiem wodoodpornym).
  • w konkursie liczy się tylko jedno, pierwsze uderzenie zawodnika z tee.
  • przypadku gdy żadna piłka nie wpadnie do dołka jednym uderzeniem, konkurs uznaje się za nierozstrzygnięty.
  • W przypadku gdy jeden z zawodników trafi do dołka za pierwszym uderzeniem konkurs na wskazanym dołku został rozstrzygnięty i zakończony, a kolejni zawodnicy nie biorą w nim udziału.

c) Klasyfikacja Generalna

Klasyfikacja Generalna całego cyklu GP Robelit Invitational 2022 odbywać się będzie na podstawie przyznawanych punktów za uzyskane miejsce w poszczególnych turniejach (na wzór klasyfikacji PGA Fedex Cup), zawodnik rozpoczynający pierwszy turniej w danej grupie HCP pozostaje w tej grupie do końca cyklu turniejów.


Tabela punktacji na zawodach z serii GP Invitational.

 

Miejsce

Ilość punktów

Miejsce

Ilość punktów

1

100

21

19

2

80

22

18

3

70

23

17

4

65

24

16

5

60

25

15

6

56

26

14

7

52

27

13

8

48

28

12

9

44

29

11

10

40

30

10

11

37

31

9

12

34

32

8

13

31

33

7

14

28

34

6

15

25

35

5

16

24

36

4

17

23

37

3

18

22

38

2

19

21

39

1

20

20

40

0

W turnieju finałowym punkty za poszczególne miejsca liczone są podwójnie. 


Miejsce

Ilość punktów

Miejsce

Ilość punktów

1

200

21

38

2

160

22

36

3

140

23

34

4

130

24

32

5

120

25

30

6

112

26

28

7

104

27

26

8

96

28

24

9

88

29

22

10

80

30

20

11

74

31

18

12

68

32

16

13

62

33

14

14

56

34

12

15

50

35

10

16

48

36

8

17

46

37

6

18

44

38

4

19

42

39

2

20

40

40

0


8.  Nagrody

Organizator zapewnia nagrody dla najlepszych zawodników w każdej z 3 kategorii HCP.

Dodatkowo na każdym turnieju przewiduje nagrodę dla najlepszego zawodnika w kategorii ogólnej Brutto.


9.  Czas rozpoczęcia gry i grupy startowe.

Każdy z zawodników powinien być gotowy do rozpoczęcia gry 5 minut przed czasem startu wyznaczonym dla niego przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnik stawi się na „swoim dołku startowym” gotowy do gry w ciągu 5 minut po czasie startu karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne. Po czasie 5 minut – dyskwalifikacja.

Oficjalny czas mierzony jest wg zegara znajdującego się na miejscu startu, a moment startu ogłoszony zostanie przez Startera

Zawodnik musi ukończyć rundę w tej samej grupie startowej, w jakiej rozpoczął rundę. Samowolna zmiana lub

łączenie grup startowych przez zawodników są niedozwolone. Karą za złamanie niniejszej reguły jest dyskwalifikacja.

 

10.  Opóźnianie gry. Wolne tempo gry

Komitet Turnieju ustali czas, w jakim grupa powinna zagrać dołek, rundę lub jej część. Każda z grup, musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. Pierwsza grupa będzie uważana za nie zachowującą swojej pozycji w każdym momencie rozgrywania rundy gdy przekroczy czas określony w Tabeli czasów każda następna grupa będzie uważana za nie zachowującą swojej pozycji („out of position „) w przypadku, gdy różnica czasu pomiędzy nią, a grupą poprzedzającą będzie większa niż różnica czasu na starcie. Grupa, która przekroczy dopuszczalny czas będzie ostrzeżona przez sędziego. Jeżeli po następnych dwóch dołkach grupa jest ciągle spóźniona lub „out of position”, grupie będzie mierzony czas bez ponownego ostrzeżenia.

Jeżeli którykolwiek z graczy przekroczy czas przeznaczony na wykonanie uderzenia zgodnie z regułami Gry w Golfa, będzie on uważany za opóźniającego grę i otrzyma odpowiednią karę od sędziego.

Karą za opóźnianie gry jest:

Pierwsze wykroczenie: jedno uderzenie karne, Drugie wykroczenie: dwa uderzenia karne, Trzecie wykroczenie: dyskwalifikacja


11.  Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę

Jeżeli Komitet Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub, że istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i wszystkie wyniki danej rundy.


12.  Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji (uwaga do Reg. 6-8b)

Komitet Turnieju w potencjalnie niebezpiecznych warunkach może ogłosić przerwanie gry w następujący sposób:

a) natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny:

Jeżeli zawodnicy znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli Zawodnicy są w trakcie rozgrywania dołka, muszą niezwłocznie przerwać grę i postąpić zgodnie z Reg. 6-8.c. Jeżeli zawodnik nie przerwie gry natychmiast, zostanie zdyskwalifikowany, chyba, Że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary.

b)  przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny:

Jeżeli zawodnicy znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnicy są w trakcie rozgrywania dołka, mogą przerwać grę natychmiast lub kontynuować ją, pod warunkiem, że zrobią to bez opóźniania. Jeżeli zdecydują się na kontynuowanie gry danego dołka, mogą ją przerwać w dowolnym momencie przed zakończeniem dołka, zgodnie z Reg.6-8.c W każdym przypadku gra musi być przerwana po zakończeniu danego dołka.

c)  wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny:

Gracze muszą wznowić grę, gdy Komitet Turnieju ogłosi jej wznowienie.


13.  Zdawanie kart wyników

a) marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto gracza, którego jest markerem oraz własne. Odpowiedzialność za podanie poprawnych i kompletnych wyników oraz za złożenie poprawnych podpisów na kartach ponosi gracz. Odbiór kart wyników odbywać się będzie w Centrum Turniejowym przez osobę wskazaną przez Komitet Turnieju w czasie do 15 minut po zakończeniu rundy.

b)  jeżeli gracz nie zda swojej karty zgodnie z powyższym zapisem, może zostać zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary (reguła 6-6b).


14.  Zasady dogrywek oraz rozstrzygania remisów po rozegraniu rund regulaminowych.

O miejscach w klasyfikacji decyduje zasada niższego handicapu. W razie dalszego remisu rozstrzygające znaczenie będzie miało ostatnie dziewięć dołków, i wreszcie ostatnie sześć, trzy, jeden dołek zgodne z systemem Eagle PZG.

 

15.  Sprzęt elektroniczny

a) używanie krótkofalówek, telefonów komórkowych oraz pagerów w trakcie gry jest zabronione. Używanie telefonów komórkowych dozwolone jest wyłącznie w celu skontaktowania się z sędzią lub Komitetem Turnieju.

b)  Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń do pomiaru odległości, pod warunkiem, że nie można nimi mierzyć innych wartości takich jak: różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet jeśli opcje te są nieużywane podczas gry. Reg.14-3.


16.  Wózki golfowe samojezdne (typu Melex)

Używanie wózków golfowych samojezdnych podczas rundy regulaminowej jest dozwolone.


17.  Caddies

Każdy gracz może mieć jednego caddiego w danym czasie (reguła 6-4)


18.  Harmonogram turnieju, grupy startowe

a) wszyscy gracze winni dostosować swoją obecność na zawodach do harmonogramu gry w turnieju. Komitet Turnieju nie będzie brał pod uwagę Żadnych przesunięć czasu gry związanych z indywidualnymi oczekiwaniami graczy.

b)  czasy startów grup startowych będą generowane automatycznie z systemu informatycznego obsługi turniejów na podstawie kryteriów przyjętych przez Komitet Turnieju oraz opisanych w regulaminie.


19.  Postanowienia końcowe

a) Decyzje Komitetu Turnieju w zakresie interpretacji Regulaminu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

b)  Wszelkie uwagi uczestników turnieju GP Robelit Invitational 2022 dotyczące stanu pola, organizacji turnieju lub innych spraw z tym związanych winny być zgłaszane na piśmie lub drogą elektroniczną do Komitetu Turnieju.

 

20.  Rejestracja na turniej GP Robelit Invitational oznacza, że:

Zawodnik zapoznał się niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.


Contact us